sredni kurs walut
flagaUSD4.307100
flagaCHF4.472300
flagaGBP5.377500
flagaEUR4.610700

RODO

INFORMACJE » RODO

INFORMACJA DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PROSZOWICACH O ZASADACH PRZETWARZANIA PRZEZ BANK DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
24.05.2018r.

SZANOWNI PAŃSTWO

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane :Rozporządzeniem.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 w/w Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy , że od dnia 25 maja 2018 roku Klientom będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w Proszowicach zwany dalej Bankiem oraz aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych:

I.Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Proszowicach,
32-100 Proszowice ul. Krakowska 53, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie ,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem :0000077971, NIP 6821017795, Tel:12/386-18-66, adres e-mail:bank@bsproszowice.com.pl;

II. Inspektor Ochrony Danych:
W Banku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem 12 /386-18-66 , adres :e-mail: bank@bsproszowice.com.pl lub pisemnie na adres ; Bank Spółdzielczy w Proszowicach, 32-100 Proszowice
ul. Krakowska 53.

III. Cele przetwarzania danych osobowych:
Bank przetwarza Państwa dane aby prowadzić działalność bankowa np. prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć umowę dot. produktu bankowego tj. kredyt, lokata, rachunek, dokonać transakcji płatniczej czy też zapewnić bezpieczeństwo środków i transakcji.

W zależności od zawartej relacji z Bankiem, Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu :
1) podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej analizy ryzyka kredytowego,
2) w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku,
3) marketingu bezpośredniego i promocji produktów i usług bankowych ,
4) dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności,
5) rozpatrywania reklamacji,
6) gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
7)wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym archiwalnych, analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,
8) w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.

Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Kategorie danych osobowych:
Bank będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych:
a)dane osobiste ( m in. .imię i nazwisko);
b)dane adresowe i teleadresowe ( adres);
c)dane kontaktowe;
d)dane związane ze świadczeniem usług bankowych;
e)dane finansowe ;
f)dane dot. prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej

V. Odbiorcy danych osobowych :
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą :
a) Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą we Warszawie.
b) podmioty z Grupy Banku BPS z którymi Administrator współpracuje,
c) Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie,
d) Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu,
e) System Bankowy Rejestr,
f) System Dokumenty Zastrzeżone,
g) System Spółdzielcza Baza Nieruchomości,
h) Ministerstwo Finansów w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
i) Banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
i) Podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych,
k) Komisja Nadzoru Finansowego.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
Obecnie Bank nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII .Okres przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwo zgody.

VIII. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:
W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo
do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii (art.15 RODO),
b) do sprostowania( poprawiania) swoich danych (art.16 RODO),
c) usunięcia danych (art.17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (art.18 RODO),
e) przenoszenia danych (art.20 RODO),
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO),
g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


IX. Skarga do organu nadzorczego:
Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez Bank Waszych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacja o wymogu /dobrowolności podania danych osobowych;
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych .
W przypadku niepodania danych osobowych Bank zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.

XI. Źródło pochodzenia danych osobowych ;
Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem .
Natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób których dane dotyczą , źródłem danych są osoby trzecie, wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

XII. Sposób przetwarzania danych osobowych :
Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany bez zastosowania profilowania.

Zasady rozpatrywania wniosków dot. obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych:
Klient Banku indywidualny i instytucjonalny ( osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ,osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw klienta wynikających z RODO, a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad ;
Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili począwszy od 25 maja 2018 r.

1.Bank rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:
a) w ciągu 1 miesiąca licząc od dnia otrzymania żądania,
b) w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter , termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne 2 miesiące.; w terminie miesiąca od otrzymania żądania ,Inspektor Ochrony Danych poinformuje klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn jego opóźnienia,
c) w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor Ochrony Danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania , poinformuje Klienta listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
2. Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
3.Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej placówce Banku.
4.Placówka Banku realizuje wniosek Klienta w zakresie obowiązku informacyjnego ( udziela informacji Klientowi),prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania ( aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw Klienta , obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy w Centrali Banku.
5.Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania Klienta.
6.Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest w placówkach Banku
7.W imieniu Banku Inspektor Ochrony Danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
8.Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
9.Właściwym dla Banku organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
10.W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: bank@bsproszowice.com.pl

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny.