sredni kurs walut
flagaUSD4.307100
flagaCHF4.472300
flagaGBP5.377500
flagaEUR4.610700

OPŁATY I PROWIZJE

 

Lp.

Rodzaj usługi (czynności)

Stawka

 

Rozdział I.

Rachunki bankowe podmiotów instytucjonalnych

 

 

I. Rachunek rozliczeniowy bieżący i/lub pomocniczy w złotych

 

1.

Otwarcie rachunku:

 

 

a)     bieżącego

25,00 zł

 

b)    pomocniczego

25,00 zł

 

c)     bieżącego dla rolników

5,00 zł

 

d)    do rozliczania VAT

Bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku – miesięcznie:

(nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym otwarto rachunek)

 

 

a)    bieżącego, (jeżeli umowa rachunku nie stanowi inaczej)

27,00 zł

 

b)    pomocniczego (jeżeli umowa rachunku nie stanowi inaczej)

(nie dotyczy ZFŚS)

27,00 zł

 

c)     bieżącego dla rolników (jeżeli umowa rachunku nie stanowi inaczej)

• za wyjątkiem   rachunków celowych przeznaczonych na wpływ dotacji do zadań realizowanych w ramach projektów UE,  gdzie nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym nie występują obroty

6,00 zł

 

d)    pomocniczego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

5,00 zł

 

e)    do rozliczania  VAT

Bez opłat

3.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bieżące i pomocnicze

0,50%,

min.5,00 zł

3.1.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bieżące dla rolników 

Bez opłat

4.

Wypłaty gotówkowe z rachunków bieżących i pomocniczych ( nie dot. wypłat z rachunków bieżacych dla rolników)

 

0,50%,

 min.5,00 zł

4.1

Wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego rolników indywidualnych

0,20%,

min.5,00 zł

5.

Realizacja przelewu na rachunek prowadzony:

 

5.1.

w BS Proszowice – na rachunek innego Klienta oraz na rachunki pomocnicze tego samego Klienta

2,50 zł

5.2.

w BS Proszowice – między rachunkami: właściciela, właściciela i współwłaściciela, właściciela i pełnomocnika

·         dotyczy rachunków: rachunek bieżący, ROR,  a’vista

  • nie dotyczy: przeksięgowań z tyt. spłat kredytów, zakładania lokat terminowych i przeksięgowań na rachunki pomocnicze

0,3%

min.5,00 zł

5.3.

w innym banku krajowym: (jeżeli umowa rachunku nie stanowi inaczej)

 

 

a)    w systemie ELIXIR

5,00 zł

 

b)    w systemie  ELIXIR na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i  Urzędu Skarbowego

8,00 zł

 

c)     przelewy za pośrednictwem Internetu

1,50 zł

 

d)     w systemie SRK SORBNET 2 (rozliczenia szybkie wysokokwotowe)

            do kwoty 1 mln zł

 

            - powyżej kwoty 1 mln zł

50 zł

w tym 15 zł dla BPS SA

30 zł

w tym 10 zł dla BPS SA

6.

Wydanie czeków – za jeden czek

1,50 zł

7.

Potwierdzenie czeku – od każdego czeku

6,00 zł

8.

Rejestracja przyjętego wniosku na realizacje zlecenia stałego

10,00 zł

 

9.

Realizacja zlecenia stałego.

a)    w  BS Proszowice

b)    do innego banku

 opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia:nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.

 

 

 

 

3,00 zł

4,00 zł

 

 

 

10.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.

opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków.

30,00 zł

11.

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika.

opłata pobierana z rachunku dłużnika.

2,00 zł

12.

Za odmowę „polecenia zapłaty „ (brak środków)

5,00 zł od każdej odmowy

13.

Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty

Bez opłat

14.

Wyciąg z rachunku bankowego

Bez opłat

15..

Likwidacja rachunku bieżącego i pomocniczego  dla rolników

  12,00 zł

 

 I.A. Obsługa systemu bankowości internetowej eCorponet

 

1.

a) Abonament miesięczny za korzystanie z systemu  eCorponet ( umowy zawarte do dnia 15.06.2020 r.

b) Abonament miesięczny za korzystanie z systemu  eCorponet ( umowy zawarte od dnia 16.06.2020 r.

 Bez opłat

 

10,00 zł za m - c

2.

Udostępnienie usługi  eCorponet

 Bez opłat

3.

Polecenie przelewu do wszystkich banków krajowych

1,50 zł

4.

Odpłatność za listę haseł:

 

 

a)    za pierwszą listę haseł /Kartę zdrapke

    Bez opłat

 

b)    za każdą następną listę haseł/Kartę zdrapkę

5,00 zł

5.

Odpłatność za udostępnienie LOGINÓW

10,00 zł

6.

Opłata za zmianę w karcie uprawnień

10,00 zł

7.

Opłata za zablokowanie/odblokowanie dostępu.

5,00 zł

8.

Opłata za hasło przekazane SMS

0,20 zł

9.

Opłata za powiadomienie przekazywane SMS

0,20 zł

10.

Realizacja przekazów w obrocie dewizowym:

Wg stawek z Rozdziału II Taryfy

 ”Przekazy w obrocie dewizowym”.

11.

Opłata za wizytę serwisową na wniosek Klienta – pobierana w przypadku gdy awaria systemu eCorponet wynika z winy Klienta

150,00 zł

 

II. Rachunek lokaty terminowej w złotych

 

1.

Otwarcie rachunku lokaty

Bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku lokaty

Bez opłat

3.

Wpłaty na rachunek lokaty

Bez opłat

4.

Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony:

 

4.1.

w Banku Spółdzielczym Proszowice

Bez opłat

4.2.

w innych bankach

10,00 zł

5.

Wypłata gotówki z rachunku lokaty  w  BS Proszowice ( likwidacja )

6,00 zł

 

III. Rachunek bieżący i pomocniczy w walutach wymienialnych

 

1.

Otwarcie rachunku walutowego – dla każdej waluty

27,00 zł

2.

Prowadzenie rachunku walutowego – dla każdej waluty

(nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym otwarto rachunek)

27,00 zł

3.

Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy prowadzony w BS Proszowice:

 

 

a)    rachunki bieżące klientów instytucjonalnych i rachunki  bieżące dla rolników

(jeżeli umowa rachunku nie stanowi inaczej)

0,50%,

min.6,00 zł

4.

Wypłata gotówkowa z r-ku walutowego dokonana w BS Proszowice:

 

 

a)    z rachunku bieżącego za wyjątkiem rachunku bieżącego dla rolników

0,50%,

 min.10,00 zł

 

b)    z rachunku bieżącego dla  rolników

 

0,30%,

min. 10,00 zł

5.

Wyciąg z rachunku bankowego:

Bez opłat

6.

Likwidacja rachunku

12,00 zł

 

IV. Rachunek lokaty terminowej w walutach wymienialnych

 

1.

Otwarcie rachunku lokaty

Bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku lokaty

Bez opłat

3.

Wpłaty na rachunek lokaty

Bez opłat

4.

Wypłata gotówkowa z rachunku likwidowanej lokaty walutowej w BS Proszowice ( likwidacja):

6,00 zł5.

Przekazanie środków lub odsetek z lokaty terminowej na rachunek:

 

5.1.

walutowy lub złotowy prowadzony w BS Proszowice

Bez opłat

5.2.

złotowy prowadzony w innym banku krajowym

10,00 zł

5.3.

walutowy prowadzony w innym banku krajowym

Wg stawek Rozdział II Taryfy „Przekazy w obrocie dewizowym”

 
V. Dodatkowe czynności związane z obsługą  rachunków podmiotów instytucjonalnych

 

1.1.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie dokumentu tożsamości dokonane przez Klienta Banku/ osobę nie będącą Klientem Banku i dokonanie wpisu do bazy dokumentów zastrzeżonych:

jednorazowo w dniu zgłoszenia

50 zł plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

2.

Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o zmianie lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem oraz zmiana karty wzorów podpisów.

 

20,00 zł

3.

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku za wyjątkiem opłaty za prowadzenie rachunku (kwota płatna od każdego wysłanego monitu)

 

15,00 zł

+ koszty przesyłki

4.

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu :

a)    jednorazowa za wyjątkiem rachunków Stowarzyszeń, Fundacji i osób fizycznych

b)    częściowa tj. za każdorazowe przekazanie środków organowi egzekucyjnemu

 

 

1,00% min. 30,00 zł

 

15,00 zł

 

5.

Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę:

a)    z Bankiem BS Proszowice

b)    z innym Bankiem

 

 

 

Bez opłat

0,50% min.20,00 zł

max.100,00 zł

6.

Udzielenie informacji  posiadaczowi rachunku o wysokości salda na rachunku:

 

 

a)    przekazywanie informacji w formie komunikatu sms

2,50 zł miesięcznie

 

b)    telefoniczne informowanie o saldzie rachunku na hasło

Bez opłat

7.

Zgłoszenie reklamacji na wniosek klienta w systemie Ogniwo

20,00 zł

8.

Zmiana warunków umowy rachunku bankowego w formie aneksu

15,00 zł

 

Rozdział II.

Operacje zagraniczne

 

 

I. Skup i sprzedaż walut wymienialnych  w gotówce

 

1.

Skup walut wymienialnych:

Bez opłat

2.

Sprzedaż walut wymienialnych:

Bez opłat

 

II. Przekazy w obrocie dewizowym

 

3.

Polecenie przelewu SEPA

3.1

w placówce Banku

3.1.1

do banków krajowych

za przelew

25,00 zł

3.1.2

do banków zagranicznych

  5.00 zł

3.2

w systemie bankowości internetowej

3.2.1

do banków krajowych

za przelew

25,00 zł

3.2.2

do banków zagranicznych

  1,50 zł

4

Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG

4.1

w placówce banku

za przelew

50,00 zł

4.2

w systemie bankowości

internetowej

za przelew

  1,50 zł

5.

Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty:

5.1

w placówce Banku

za przelew

25,00 zł

5.2

w systemie bankowości internetowej

  1,50 zł

5.3

Polecenie przelewu  pomiędzy rachunkami prowadzonymi w BS

za przelew

  2,50 zł

6.

 

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:

6.1

z banków krajowych

od otrzymanego przelewu

25,00 zł

6.2

z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR

 0,00 zł

6.3

z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR

25,00 zł

6.4

z banków zagranicznych spoza EOG

25,00 zł

7.

Dodatkowe opłaty

7.1.

Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta

za zlecenie  0płaty  nie pobiera się jeżeli przyczyna był błąd Banku

105,00 zł + koszty banków trzecich

7.2.

Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym”) dostepna w EUR, USD, GBP, PLN

od transakcji

120,00 zł

7.3.

Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia przelewu, wykonane na zlecenie Klienta

od transakcji

120,00 zł + koszty banków trzecich

7.4.

Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego

od otrzymanego przelewu

35,00 zł

7.5.

Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku)

od transakcji

   0,00 zł

.7.6..

Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym

20,00 zł

plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

 

7.7.

 

Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym

120,00 zł + koszty banków trzecich 

 

Rozdział III.

Rachunki bankowe osób fizycznych

 

 

I. Rachunki oszczędnościowe osób fizycznych, ROR-y  i  

lokat terminowych

 

1.

Otwarcie rachunku: ROR, płatnego na każde żądanie, lokaty terminowej 

Bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku ROR – miesięcznie

(nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym otwarto rachunek)

6,00 zł

3.

Obsługa książeczek oszczędnościowych i ROR :

 

3.1.

Wystawienie nowej w miejsce utraconej lub zniszczonej

Bez opłat

3.2.

Umorzenie utraconej książeczki

40,00 zł

3.3.

Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)

20,00 zł

4.

Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

25,00 zł

5.

Zmiana, odwołanie  dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

25,00 zł

 

 

6.

Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczących zablokowania środków na rachunku z tyt. zabezpieczenia umów zawartych przez posiadacza na rzecz innych podmiotów

25,00 zł

7.

Realizacja polecenia przelewu na rachunki:

 

7.1.

Prowadzone przez BS Proszowice – na rachunek innego Klienta oraz na rachunki pomocnicze tego samego Klienta

2,50 zł

 8.

Realizacja  polecenia przelewu na rachunek prowadzony  w innym banku krajowym

 

 

a)    w systemie elixir

5,00 zł

8.1.

Polecenie przelewu dokonywane przez Internet

 

 

a)    składane w ramach rachunków prowadzonych w BS Proszowice

1,00 zł

 

b)    na rachunek prowadzony w innych bankach

1,50 zł

 

9.

Likwidacja  ROR

6,00 zŁ

10.

Likwidacja wkładu oszczędnościowego

6,00 zł

11.

Za realizację „polecenia zapłaty”

2,00 zł od każdej zaksięgowanej pozycji

12.

Za odmowę „polecenia zapłaty” (brak środków)

5,00 zł od każdej odmowy

13.

Przelewy dokonywane przez posiadaczy ROR w systemie SRK SORBNET 2 (rozliczenia szybkie wysokokwotowe)

                - do kwoty 1 mln zł

 

 

            - powyżej kwoty 1 mln zł

 

 

 

50 zł

w tym 15 zł dla BPS SA

 

30 zł

w tym 10 zł dla BPS SA

14.

Zmiana karty wzorów podpisów.

20,00  

15.

Rejestracja  przyjetego wniosku na realizacje zlecenia stałego

10,00 

16.

Realizacja  jednorazowych i stałych zleceń z ROR

a)    w BS Proszowice (od każdego przelewu)

b)    do innego Banku

 

3,00 zł

4,00 zł

 

 Rozdział I.A.

Podstawowy Rachunek Płatniczy

 Prowizje i opłaty dotyczące poszczególnych produktów bankowych ,nieopisane w niniejszej części pobierane są na zasadach ogólnych , zgodnie z treścią poszczególnych rozdziałów Taryfy

 

 

1.

Otwarcie rachunku

Bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku - miesięcznie

Bez opłat

3.

Realizacja polecenia przelewu na rachunki prowadzone :

 

   3.1.

W innych bankach w systenie Eliksir :

 

 

a)    realizacja 5-ciu pierwszych przelewów złożonych w placówce Banku  w miesiącu

Bez opłat

 

b)    realizacja 6-ego i kolejnych przelewów złożonych w placówce Banku  w miesiącu

5,00

 

c)     realizacja 5-ciu pierwszych przelewów złożonych przez system bankowości internetowej eBankNet w miesiącu

Bez opłat

 

d)    realizacja 6-ego i kolejnych przelewów złożonych przez system bankowości internetowej eBankNET w miesiącu

1,50 zł

  3.2.

W innych bankach w systemie SRK Sorbnet 2 :

a)    do kwoty 1 mln zł

 

b)    powyżej kwoty 1 mln zł

 

50,00 zł w tym 15,00 zł dla BPS S.A.

30,00 zł w tym 10,00 zł dla BPS S.A.

  3.3.

Realizacja zleceń stałych z rachunku złozona w placówce Banku :

a)    realizacja 5-ciu pierwszych stałych zleceń w miesiącu

b)    realizacja 6-ego i kolejnych stałych zleceń w miesiącu

- realizowane w BS Proszowice

- do innego banku

 

       opłata pobierana za każdorazowe przekazanie  

        środków w ramach zlecenia ,Bank nie pobiera dodatkowej opłaty za przelew 

    .

 

Bez opłat

 

3,00 zł

4,00 zł

4.

Realizacja „polecenia zapłaty” od każdej zaksięgowanej pozycji

2,00 zł

  4.1.

Odmowa realizacji „polecenia zapłaty” od każdej odmowy

5,00 zł

5.

Karty Płatnicze ( Visa Paywave Podstawowy Rachunek Płatniczy)

 

 

a)    wydanie /wznowienie karty

Bez opłat

 

b)    opłata miesięczna za posiadanie karty

Bez opłat

5.1.

Wypłaty gotówki ;:

a)    we wskazanych  bankomatach grupy BPS S.A.,SGB S.A.i  innych niezrzeszonych bankach spółdzielczych

 

 

Bez opłat

5.2.

b)    w pozostałych  bankomatach w kraju

1) realizacja 5-ciu pierwszych wypłat w miesiącu

2) realizacja 6-ej i kolejnych wypłat w miesiącu

 

Bez opłat

6,00 zł

5.3.

transgraniczne transakcje płatniczeprzy użyciu karty płatniczej -  płatności gotówkowe w ramach EOG w walucie EUR

a)    realizacja 5-ciu pierwszych wypłat  w miesiącu

b)    realizacja 6-ej i kolejnych wypłat w miesiącu

 

 

Bez opłat

6,00 zł

5.4.

transgraniczne transakcje płatniczeprzy użyciu karty płatniczej - płatności gotówkowe w ramach EOG w walucie obcej ,innej niż EUR, oraz poza  EOG

2 % min.15 zł( wypłata tylko w ramach EOG)

5.5.

w punktach akceptujących kartę w kraju

a)    realizacja 5-ciu pierwszych wypłat  w miesiącu

b)    realizacja 6-ej i kolejnych wypłat w miesiącu

 

       Bez opłat

           6,00 zł

5.6.

w punktach akceptujących kartę za granicą

a)    realizacja 5-ciu pierwszych wypłat  w miesiącu

b)    realizacja 6-ej i kolejnych wypłat w miesiącu

 

       Bez opłat

            6,00 zł

5.7.

w placówkach Poczty Polskiej

a)    realizacja 5-ciu pierwszych wypłat  w miesiącu

b)    realizacja 6-ej i kolejnych wypłat w miesiącu     

 

Bez opłat

6,00 zł

6..

Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej - płatności bezgotówkowe

 

Bez opłat

 

II. Rachunki oszczędnościowe i ROR-y  osób fizycznych w walutach wymienialnych

 

 

1.

Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie – dla każdej waluty

Bez opłat

2.

Otwarcie rachunku walutowego - ROR

Bez opłat

3.

Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie – dla każdej waluty

Bez opłat

4.

Prowadzenie rachunku walutowego – ROR – miesięcznie

(nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym otwarto rachunek)

10,00 zł

5.

Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych:

 

 

a)    prowadzony w BS Proszowice

Bez opłat

 

b)    prowadzony w innym banku

Wg stawek rozdziału II Taryfy „Przekazy w obrocie dewizowym”

6.

Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego – w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej BS Proszowice

Bez opłat

7.

Realizacja przelewu na rachunek:

 

7.1.

Walutowy lub złotowy prowadzony w BS Proszowice

2,50 zł

7.2.

Złotowy w innym banku krajowym

Wg stawek rozdziału II Taryfy „Przekazy w obrocie dewizowym”

7.3.

Walutowy prowadzony w innym banku krajowym

Wg stawek rozdziału II Taryfy „Przekazy w obrocie dewizowym”

8.

Wyciąg z rachunku bankowego

 

Bez opłat

 

III. Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych

 

1.

Otwarcie rachunku lokaty terminowej – dla każdej waluty

Bez opłat

2.

Realizacja przelewu na rachunek:

 

 2.1.

Walutowy lub złotowy prowadzony w BS Proszowice

2,50 zł

2.2.

złotowy prowadzony w innym banku krajowym

 

 

Wg stawek rozdziału II Taryfy „Przekazy w obrocie dewizowym”

2.3.

walutowy prowadzony w innym banku krajowym

Wg stawek „Przekazy w obrocie dewizowym”

3.

Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego – w walucie lub w złotych  w BS Proszowice ( likwidacja )

6,00 zł

 

IV. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków

 

   1.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie dokumentu tożsamości dokonane przez Klienta Banku/osobę nie będącą Klientem Banku i dokonanie wpisu do bazy dokumentów zastrzeżonych:

jednorazowo w dniu zgłoszenia

50 zł plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

   2

Dokonanie wypłaty z rachunku bankowego z tytułu spadkobrania i realizacji dyspozycji na wypadek śmierci  (opłata pobierana  od każdej wypłaty )

 

20,00 zł

 

Rozdział IV.

Kredyty i gwarancje bankowe

 

 

I. Kredyty i gwarancje bankowe

 

1.

Prowizje od udzielonych kredytów:

 

1.1.

W rachunku kredytowym i bieżącym:

a)   na działalność gospodarczą i rolniczą

b)    inwestycyjnego    

c)     dla jednostek samorządu terytorialnego

 

3,50%*

4,50%*

prowizja negocjowana*

 

 

1.2.

Prowizja za administrowanie kredytem z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii nMR i nKZ:

- kwartalnie

(kredyty udzielane po 31.12.2014r)

0,25% (od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału kalendarzowego płatna w terminie spłaty raty odsetkowej lub kapitałowej)

1.3.

Prowizja za administrowanie kredytem” Super kredyt obrotowy dla Rolnika” miesięcznie (udzielane do 28.05.2020 r.)

0,60% (od aktualnego salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca płatna w terminie rat odsetkowych)

1.3.1.

Prowizja za administrowanie kredytem” Super kredyt obrotowy dla Rolnika” miesięcznie (udzielane od 29.05..2020 r.)

0,90% (od aktualnego salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca płatna w terminie rat odsetkowych)

1.3.2.

Prowizja od kredytów dla rolników „Super kredyt obrotowy dla Rolnika”

2,00%

1.4..

Prowizja od  wszystkich kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR

(udzielane po 07.07.2017r.

2,00%*

1.5.

Prowizja od kredytów dla rolników na zakup środków do produkcji  rolnej

3,50%

 

1.6.

Prowizja od kedytów pomostowych PROW z dopłatami ze środków Unii Europejskiej

3,00%*

1.7.

Prowizja od kredytów mieszkaniowych

3,50%*

 2.

Prowizje od Kredytów udzielonych zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim:

 

2.1.

Prowizja od udzielonych kredytów:

 

 

Kredyty gotówkowe konsumenckie

a)    do 1 roku                                

b)    powyżej 1 roku do 8 lat

c)     kredyt ekologiczny       

 

  4,50%*

             5,00%*

             0,00 zł

 

 

Kredyty okazjonalne:

- Senior

- Na zakup opału

- Tani kredyt

- Dobry kredyt

- Kredyt na przedłużenie lata

- Kredyt na prezent świąteczny

 

5,00 %

5,00 %

5,00 %

6,90 %

4,90 %

4,00 %

 

 

Kredyty odnawialne w ROR

3,50 %

 

Uniwersalny kredyt hipoteczny z terminem spłaty do 15 lat

3,50%*

2.2.

Kredyty restrukturyzacyjne

2,00%*

3.

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego( za przyznanie kredytu):

 

 

Kredyty pomostowe PROW z dopłatami ze środków Unii Europejskiej

a)    do kwoty 200.000,00 zł

b)    powyżej kwoty 200.000,00 zł  do kwoty 500.000,00 zł

c)     powyżej kwoty 500.000,00 zł

 

 

250,00 zł

350,00 zł

400,00 zł

 

Kredyty udzielane dla rolników na zakup środków do produkcji rolnej

50,00 zł

 

Kredyty pozostałe (w rachunku bieżącym, inwestycyjne, obrotowe,  mieszkaniowe, konsumenckie w tym w ROR, okazjonalne,hipoteczne, restrukturyzacyjne):

a)    do kwoty                          1.000,00 zł

b)    powyżej                         1.000,00 zł     do      5.000,00 zł

c)     powyżej                         5.000,00 zł     do    30.000,00 zł

d)    powyżej                       30.000,00 zł     do    50.000,00 zł

e)    powyżej                       50.000,00 zł    do  100.000,00 zł

f)      powyżej                        100.000,00 zł   do  200.000,00 zł

g)    powyżej                         200.000,00 zł   do  500.000,00 zł

h)    powyżej                         500.000,00 zł

 

 

 

20,00 zł

35,00 zł

55,00 zł

100,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

350,00 zł

400,00 zł

 

Kredyt ekologiczny

    0,00 zł

3.1.

Opłata  za rozpatrzenie wniosku   „Wakacje kredytowe Covid 19 „

00,00 zł

3.2.

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego od „Super  kredyt obrotowy dla Rolnika”

50,00 zł

4.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty prolongowanej)

1,00%,*

min. 20,00 zł

4.1.

Zawieszenie (prolongowanie ) „Wakacje kredytowe – COVID 19”

0,00 %

 

5.

Przekwalifikowanie kredytu obrotowego na kredyt konsumencki

1,00%,

min. 20,00 zł

6.

Zmiana innych postanowień umowy kredytu sporządzona na wniosek Kredytobiorcy (za aneks)

100,00 zł

7.

Sporządzenie i wysłanie upomnienia/wezwania do zapłaty odsetek lub kredytu (kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie, za wyjątkiem kredytów konsumenckich)

15,00 zł +koszt przesyłki

8.

Wystąpienie Banku  do Sądu o nadanie  tytułowi wykonawczemu klauzuli wykonalności

50,00 zł

9.

Za zmianę formy zabezpieczenia kredytu

100,00 zł

10.

Wydanie odpisu umowy o kredyt

10,00 zł plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

11.

Czynności związane z obsługą kredytów:

a)    wydanie opinii bankowej na wniosek kredytobiorcy

 

 

 

 

b)    wydanie zaświadczenia z informacją o posiadanych kredytach na wniosek kredytobiorcy

 

100,00 zł

plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

 

70,00 zł

plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

 

12.

Wykonanie w zastępstwie klienta przez Bank czynności związanych z ustanowieniem rejestrowego zastawu sądowego / wniosku o wpis hipoteki

70,00 zł

plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

13.

Wystawienie zaświadczenia o wykreśleniu z hipoteki, wykreślenie z rejestru zastawów, zgoda na odłączenie działki z KW oraz wykreślenie cesji z polis ubezpieczeniowych

50,00 zł

plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

14.

Za wydanie promesy kredytowej (za wyjątkiem kredytów z dopłatami z ARiMR)

0,2%

min. 50,00 zł

15.

Wystawienie gwarancji

4,00% *

 

16.

Przejęcie długu / przekazanie długu

1,00%*

min. 100,00 zł

17.

Opłata za inspekcję u klienta w ramach monitoringu lub przed wypłatą transz kredytu.

Uwaga: pierwsza inspekcja w ramach transakcji kredytu płatna 0,00 zł.

Dot.: kredytów udzielanych od 02.11.2017r.

100,00 zł

 

Rozdział V.

Karty płatnicze

 

 

I. Karta płatnicza VISA  (Visa Classic, Visa classic payvawe, Visa Classic Euro)   

 

1.

Wydanie nowej karty Visa Classic, Visa classic payvawe, Visa Classic Euro)   

Bez opłat

 

2.

Wznowienie karty Visa  Classic, Visa Classic payvawe, Visa Classic Euro)   

(opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty wznowionej

12,00 zł

 

 

 

3.

Wydanie duplikatu karty Visa  Visa Classic payvawe, Visa Classic Euro)   

(opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie karty)

12,00 zł

 

 

4..

Wydanie karty Visa w miejsce karty zastrzeżonej

Bez opłat

5.

Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa  – od każdej karty Visa wydanej do rachunku

 

5,00 zł

 

 

6.

Zmiana numeru PIN (opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany)

 

12,00 zł

 

 

7.

Rozpatrzenie reklamacji

Bez opłat

8.

Zastrzeżenie karty

Bez opłat

9.

Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty płatniczej -  płatności bezgotówkowe

Bez opłat

10.

 Transakcje przy użyciu karty płatniczej  :

 

10.1.

Wypłaty we wskazanych bankomatach Grupy BPS S.A. i SGB S.A.  i innych niezrzeszonych bankach spółdzielczych  

Bez opłat

10.2.

 

Wypłaty w pozostałych bankomatach  w kraju

 

6,00 zł

10.3.

transgraniczne transakcje płatniczeprzy użyciu karty płatniczej - płatności gotówkowe w ramach EOG w walucie EUR

6,00 zł

10.4.

transgraniczne transakcje płatniczeprzy użyciu karty płatniczej - płatności gotówkowe  w ramach EOG w walucie obcej ,innej niż EUR, oraz poza  EOG

2 % min.15 zł

10.5.

w punktach akceptujących kartę w kraju

6,00 zł

10.6.

w punktach akceptujących kartę za granicą

6,00 zł

10,7.

w placówkach Poczty Polskiej          

6,00 zł

11.

Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju

Bez opłat

12.

Płatność kartą w punktach  handlowo-usługowych za granicą

Bez opłat

13.

Sprawdzenie wysokości limitu autoryzacyjnego  i salda w bankomacie

Bez opłat

14.

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia za każdy rozpoczęty miesiąc )

7,00 zł

15.

Za zmianę wysokości miesięcznego limitu autoryzacyjnego

7,00 zł

16.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika

7,00 zł

17.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 4 w tym karty Paywave Podstawowy Rachunek Płatniczy

1.000,00 zł

18.

Usługa Cashback 

              3,00 zł 

 

 

III Naklejka zbliżeniowa Visa payvawe 

 

1.      

Wydanie naklejki zbliżeniowej

Bez opłat

2.      

Wznowienie naklejki zbliżeniowej

12,00 zł

3.      

Wydanie duplikatu naklejki zblizeniowej

12,00 zł

4.      

Wydanie nowej  naklejki zbliżeniowej w miejsce zastrzeżonej

Bez opłat

5.      

Opłata miesięczna za posiadanie naklejki zbliżeniowej – od każdej wydanej naklejki do rachunku

5,00 zł

6.      

Zmiana numeru PIN

12,00 zł

7.      

Rozpatrzenie reklamacji

Bez opłat

8.      

Krajowe i  zagraniczne, w tym trans graniczne transakcje płatnicze przy uzyciu karty płatniczej - płatności bezgotówkowe

Bez opłat

9.      

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika

7,00 zł

10.   

Za zmianę wysokości limitu na naklejce

7,00 zł

 

II. Karta płatnicza VISA BUSINESS

 

1.

Wydanie nowej karty Visa Business, Visa Business Euro

20,00 zł

2.

Wznowienie karty Visa Business, Visa Business Euro

(opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty wznowionej)

30,00 zł

3.

Wydanie duplikatu karty Visa Business, Visa Business Euro

(opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie karty)

 

30,00 zł

3a.

Wydanie karty Visa Business,Visa Business Euro  w miejsce karty zastrzeżonej

20,00 zł

4.

Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Business, Visa Business Euro – od każdej karty Visa Business, Visa Business Euro wydanej do rachunku

6,00 zł

5.

Zmiana numeru PIN do kart w bankomatach sieci BPS S.A.

(opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany)

25,00 zł

6.

Rozpatrzenie reklamacji

Bez opłat

7.

Zastrzeżenie karty

Bez opłat

8.

Krajowe i transgraniczne w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty płatniczej  - płatności bezgotówkowe.

Bez opłat

9.

Transakcje przy użyciu karty płatniczej;

 

 

9.1.

Wypłaty we wskazanych bankomatach Grupy BPS S.A..i SGB S.A. i innych niezrzeszonych bankach spółdzielczych  

0,30 %

Min.3,00 zt

9.2.

Wypłaty w  pozostałych  bankomatach  w kraju

 

1 %

min.10,00 zł

9.3.

Transgraniczne transakcje płatniczeprzy użyciu karty debetowej -  płatności gotówkowe w ramach EOG w walucie EUR

1 %

min.10,00 zł

9.4..

 Transgraniczne transakcje płatniczeprzy użyciu karty płatniczej - płatności gotówkowe w ramach EOG w walucie obcej ,innej niż EUR, oraz poza  EOG   

2%,

 min. 30,00 zł

9.5.

W punktach akceptujących kartę w kraju

8,00 zł

9.6.

W punktach akceptujących kartę za granicą

8,00 zł

9.7.

W placówkach Poczty Polskiej 

8,00 zł

10.

Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju

Bez opłat

11.

Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą

Bez opłat

12.

Sprawdzenie wysokości limitu autoryzacyjnego w bankomacie

Bez opłat

13.

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany

(opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia za każdy rozpoczęty miesiąc)

 

12,00 zł

14.

Za zmianę wysokości miesięcznego limitu autoryzacyjnego

12,00 zł

15.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika

12,00 zł

16.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 4

1.000,00 zł

17.

Usługa Cashback

 

3,00 zł

.

Rozdział VI.

Inne usługi

 

 

I.Inne usługi

 

1.

Wydanie kserokopii dokumentu archiwalnego

20,00 zł plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

2.

Wydanie zaświadczenia o posiadanych rachunkach i obrotach na tych rachunkach - dot. rachunków bieżących i oszczędnościowych

 

40,00 zł plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

4.

Sporządzenie odpisu :

a)    obrotów na rachunku bankowym

 

 

 

b)    wyciągu z rachunku bankowego

 

 

 

c)     jednego dokumentu do wyciągu

 

 

 

10,00 zł

plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

10,00 zł

plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

  5,00 zł

plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

 

5.

Opłata za udzielenie pisemnej  informacji o rachunkach w innych bankach

a)    osobie poszukującej własnego rachunku

 

 

b)    osobie , która uzyskała tytuł prawny do spadku po Posiadaczu rachunku

 

20,00 zł plus podatek VAT 

 

20,00 zł plus podatek   VAT wynikajacy z odrębnych przepisów

 

II.Czynności kasowe w złotych(obowiązuje od 19.06.2020r)

 

1.

Wpłaty gotówkowe klientów  na rachunki( wpłaty obce ):

 

 

a)    prowadzone w innych bankach krajowych

 

0,6%,

min.4,00 zł

 

       b)  za energię elektr. – z kodem kreskowym

                            – bez kodu kreskowego

3,00 zł

0,60% min. 4,00 zł

 

       c)   za RTV

3,00 zł

 

1.1.

Wpłaty gotówkowe  klientów na rachunki prowadzone w miejscowym  BS:

a) dokonywane przez indywidualnych klientów nie będących    

właścicielami i pełnomocnikami tych rachunków

 

 

0,6%

min.4,00 zł

 

b) na rzecz Caritas, Parafii, PKZP przy jednostkach samorządowych, Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ochotniczych Straży Pożarnych i inne niewymienione

 

2,00 zł

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.1.

 Wpłaty gotówkowe podatków lokalnych i opłat za odbiór odpadów dokonywane przez klientów na rachunki Gmin :Proszowice,  

        Racławice,Koniusza,Pałecznica,Skalbmierz i Igołomia-

        Wawrzeńczyce z wykorzystaniem :

             - kodu kreskowego 

 

             - bez kodu kreskowego

 

              Pozostałe wpłaty na rzecz w/w Gmin i ich jednostek organ.

                                                                    

 Wpłaty gotówkowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego : 

 -wpłaty podatków lokalnych dokonywane przez sołtysów 

- wpłaty  za pobór wody dokonywane przez inkasentów   

 

 

2,00 zł

2,50 zł

2,50 zł

            0,00 zł

3.

 Wpłaty gotówkowe dokonywane przez klientów na rzecz Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych

a)    Opłaty za dokonane wpłaty są refundowane przez Wspólnote/Spółdzielnię

b)    Opłaty za dokonane wpłaty nie są refundowane przez Wspólnotę

( opłatę każdorazowo ponosi wpłacajacy)

 

 

0,00 zł

 

0,50 % 

nie mniej niż

2,00 zł

4.

       a)  Wpłaty gotówkowe na rachunki Powiatu Proszowickiego i jego jednostek organizacyjnych dokonywane przez indywidualnych klientów

 

b)    Wpłaty gotówkowe własne na rzecz Powiatu Proszowickiego

 

3,00 zł

 

0,00 zł

5.

Wpłaty gotówkowe na  rachunek Wodociągów Proszowickich spółka

z o.o. za pobór wody dokonywane przez indywidualnych klientów

 

2,50 zł

6.

Wypłaty gotówkowe z  rachunku – zlecenia do wypłaty

( od każdego zlecenia)

0,50%

min. 7,00 zł

 

Rozdział VII.

Obsługa bankowości  internetowej eBankNet

 

   1.

Abonament miesięczny za korzystanie z systemu internetowego

4,00 zł

2.

Udostępnienie usługi eBankNet

Bez opłat

3.

Polecenie przelewu

 

 

a)    składane w ramach rachunków prowadzonych w BS Proszowice

1,00 zł

 

b)    do innych banków krajowych

1,50 zł

4.

Odpłatność za listę haseł:

 

 

a)    za pierwszą listę haseł

5,00 zł

 

b)    za każdą następną listę haseł

5,00 zł

5.

Odpłatność za udostępnienie LOGINÓW

10,00 zł

6.

Opłata za zmianę w karcie uprawnień

8,00 zł

7.

Opłata za zablokowanie/odblokowanie dostępu.

5,00 zł

8.

Opłata za hasło przekazane SMS

0,20 zł

9.

Opłata za powiadomienie przekazywane SMS

0,20 zł

10.

Realizacja przekazów  w obrocie dewizowym:

Wg stawek z Rozdziału II Taryfy

 ”Przekazy w obrocie dewizowym”.

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dodatkowe zasady pobierania prowizji i opłat bankowych:

1. W uzasadnionych sytuacjach o ile jest to racjonalnie i gospodarczo uzasadnione, Zarząd Banku może wyrazić zgodę  na:

*a) obniżenie prowizji od udzielonych kredytów lub gwarancji w kwotach powyżej 100 000,00 zł.

b)  obniżene prowizji i opłat od wszystkich innych czynności nie wymienionych w punkcie a.

2. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd BS może ustalić opłatę według skalkulowanych lub rzeczywistych kosztów.

3. Nie wprowadza się preferencji przy pobieraniu prowizji i opłat od osób powiązanych organizacyjnie.

1Przekaz w obrocie dewizowym:

Jest to transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty , polecenie przelewu w walucie obcej i polecenie przelewu  SEPA.

2 Polecenie przelewu   SEPA:

Polecenie przelewu SEPA jest to  transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii,Islandii, Lichtensteinui Szwajcarii, Monako, San Marino, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:

1)      waluta transakcji EUR;

2)      zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN,

3)      koszty „SHA”- koszty dzielone odpowiednio pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta;

4)      tryb realizacji standardowy;

5)      nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących  ;

6)      Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta  przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT ( SEPA Credit Transfer ).Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl).

3Polecenie  wypłaty:

Polecenie wypłaty – skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądż krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecajaca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy ( beneficjenta ),

SWIFT

Międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi.

 W Banku BPS wykorzystywana do realizacji przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku.

EOG

Europejski obszar Gospodarczy obejmujący państwa unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA ).

Polecenie przelewu w walucie obcej

Usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego posiadacza rachunku u dostawcy ( Bank)na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i Euro.

4 Awaryjna wyplata gotówki za granicą po utracie karty

W przypadku uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży karty za granicą, posiadacz karty może dokonać awaryjnej wypłaty gotówki lub zamówić kartę zastępczą. W tym celu posiadacz karty winien skontaktować się z najbliższym dowolnym bankiem obsługującym karty VISA, który może zrealizować ww. usługę.

Użytkownik karty zobowiązany jest zgłosić jej utratę za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem + 48  828 828 828. Nr Infolinii Banku BPS S.A. +48 86 215 50 50.

5Likwidacja lokaty terminowej

W przypadku kiedy dopisane odsetki do lokaty terminowej są mniejsze niż opłata za likwidację lokaty, opłatę tą pobiera się do wysokości dopisanych odsetek.

Lista bankomatów

Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku www.bsproszowice.com.pl

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Proszowicach wchodzi  w życie z dniem  09 czerwca  2020 r.za wyjątkiem zapisów określonych w ;

a)       Rozdziale IV ”Kredyty i gwarancje bankowe”, które wchodzą w życie z dniem 16.06.2020 r.

b)      Rozdziale I „Rachunki bankowe podmiotów instytucjonalnych „,Rozdziale II „Operacje zagraniczne”,Rozdziale V”Karty płatnicze”podrozdział II”Karta płatnicza Visa Business”, które wchodzą w życie z dniem 23.06.2020 r.

c)       Rozdziale III „Rachunki bankowe osób fizycznych „,Rozdziale V”Karty płatnicze „podrozdział „Karta płatnicza Visa Classic” i podrozdział III”Naklejka zbliżeniowa”,Rozdziale VII”Obsługa bankowości  internetowej  eBankNet”, które wchodzą w życie z dniem 09.08.2020 r.

d)      Rozdziale VI” Inne usługi”podrozdział II „Czynności kasowe w złotych „,które wchodzą w życie z dniem 19.06.2020 r.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Proszowicach