sredni kurs walut
flagaUSD3.805300
flagaCHF3.941000
flagaGBP4.968200
flagaEUR4.234400

OPŁATY I PROWIZJE

 

Lp.

Rodzaj usługi (czynności)

Stawka

 

Rozdział I.

Rachunki bankowe podmiotów instytucjonalnych

 

 

I. Rachunek rozliczeniowy bieżący i/lub pomocniczy w złotych

 

1.

Otwarcie rachunku:

 

 

a)     bieżącego

25,00 zł

 

b)    pomocniczego

25,00 zł

 

c)     bieżącego dla rolników

5,00 zł

 

d)    do rozliczania VAT

Bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku – miesięcznie:

(nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym otwarto rachunek)

 

 

a)    bieżącego, (jeżeli umowa rachunku nie stanowi inaczej)

20,00 zł

 

b)    pomocniczego (jeżeli umowa rachunku nie stanowi inaczej)

(nie dotyczy ZFŚS)

20,00 zł

 

c)     bieżącego dla rolników (jeżeli umowa rachunku nie stanowi inaczej)

• za wyjątkiem   rachunków celowych przeznaczonych na wpływ dotacji do zadań realizowanych w ramach projektów UE,  gdzie nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym nie występują obroty

3,00 zł

 

d)    pomocniczego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

5,00 zł

 

e)    do rozliczania  VAT

Bez opłat

3.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bieżące i pomocnicze

0,50%,

min.3,00 zł

3.1.

Wpłaty gotówkowe na rachunki bieżące dla rolników 

Bez opłat

4.

Wypłaty gotówkowe z rachunków bieżących i pomocniczych ( nie dot. wypłat z rachunków bieżacych dla rolników)

 

0,50%,

 min.3,00 zł

4.1

Wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego rolników indywidualnych

0,20%,

min.3,00 zł

5.

Realizacja przelewu na rachunek prowadzony:

 

5.1.

w BS Proszowice – na rachunek innego Klienta oraz na rachunki pomocnicze tego samego Klienta

1,00 zł

5.2.

w BS Proszowice – między rachunkami: właściciela, właściciela i współwłaściciela, właściciela i pełnomocnika

·         dotyczy rachunków: rachunek bieżący, ROR,  a’vista

  • nie dotyczy: przeksięgowań z tyt. spłat kredytów, zakładania lokat terminowych i przeksięgowań na rachunki pomocnicze

0,3%

min. 3,00 zł

5.3.

w innym banku krajowym: (jeżeli umowa rachunku nie stanowi inaczej)

 

 

a)    w systemie ELIXIR

3,50 zł

 

b)    w systemie HOMENET

0,80 zł

 

c)     przelewy za pośrednictwem Internetu

1,00 zł

 

d)     w systemie SRK SORBNET 2 (rozliczenia szybkie wysokokwotowe)

            do kwoty 1 mln zł

 

            - powyżej kwoty 1 mln zł

50 zł

w tym 15 zł dla BPS SA

30 zł

w tym 10 zł dla BPS SA

6.

Wydanie czeków – za jeden czek

1,00 zł

7.

Potwierdzenie czeku – od każdego czeku

5,00 zł

8.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków.

opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków.

30,00 zł

9.

Realizacja zlecenia stałego.

opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia; nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.

2,00 zł

10.

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika.

opłata pobierana z rachunku dłużnika.

1,00 zł

11.

Za odmowę „polecenia zapłaty „ (brak środków)

5,00 zł od każdej odmowy

12.

Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty

Bez opłat

13.

Wyciąg z rachunku bankowego

Bez opłat

14.

Likwidacja rachunku bieżącego dla rolników, pomocniczego

  10,00 zł

15.

Klucz szyfrujący do systemu HOMENET (opłata jednorazowa)

500,00 zł

16.

Reinstalacja systemu HOMENET-  modyfikacja klucza szyfrującego

100,00 zł

17.

Opłata za wizytę serwisową na wniosek Klienta – pobierana w przypadku gdy awaria systemu HOMENET wynika z winy Klienta

150,00 zł

 

 I.A. Obsługa systemu bankowości internetowej eCorponet

 

1.

Abonament miesięczny za korzystanie z systemu  eCorponet

 Bez opłat

2.

Udostępnienie usługi  eCorponet

 Bez opłat

3.

Polecenie przelewu do wszystkich banków krajowych

1,00 zł

4.

Odpłatność za listę haseł:

 

 

a)    za pierwszą listę haseł /Kartę zdrapke

    Bez opłat

 

b)    za każdą następną listę haseł/Kartę zdrapkę

5,00 zł

5.

Odpłatność za udostępnienie LOGINÓW

10,00 zł

6.

Opłata za zmianę w karcie uprawnień

5,00 zł

7.

Opłata za zablokowanie/odblokowanie dostępu.

5,00 zł

8.

Opłata za hasło przekazane SMS

0,10 zł

9.

Opłata za powiadomienie przekazywane SMS

0,20 zł

10.

Realizacja przekazów w obrocie dewizowym:

Wg stawek z Rozdziału II Taryfy

 ”Przekazy w obrocie dewizowym”.

 

II. Rachunek lokaty terminowej w złotych

 

1.

Otwarcie rachunku lokaty

Bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku lokaty

Bez opłat

3.

Wpłaty na rachunek lokaty

Bez opłat

4.

Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony:

 

4.1.

w Banku Spółdzielczym Proszowice

Bez opłat

4.2.

w innych bankach

3,50 zł

5.

Wypłata gotówki z rachunku lokaty  w  BS Proszowice

Bez opłat

6.

Likwidacja lokaty5

6,00 zł

 

 

 

 

III. Rachunek bieżący i pomocniczy w walutach wymienialnych

 

1.

Otwarcie rachunku walutowego – dla każdej waluty

25,00 zł

2.

Prowadzenie rachunku walutowego – dla każdej waluty

(nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym otwarto rachunek)

20,00 zł

3.

Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy prowadzony w BS Proszowice:

 

 

a)    rachunki bieżące za wyjątkiem rachunku bieżącego dla rolników

(jeżeli umowa rachunku nie stanowi inaczej)

0,50%,

min. 3,00 zł

 

b)    rachunki bieżące dla rolników

Bez opłat

4.

Wypłata gotówkowa z r-ku walutowego dokonana w BS Proszowice:

 

 

a)    z rachunku bieżącego za wyjątkiem rachunku bieżącego dla rolników

0,50%,

 min.3,00 zł

 

b)    z rachunku bieżącego dla  rolników

 

0,20%,

min. 3,00 zł

5.

Wyciąg z rachunku bankowego:

Bez opłat

6.

Likwidacja rachunku

10,00 zł

 

 

 

 

IV. Rachunek lokaty terminowej w walutach wymienialnych

 

1.

Otwarcie rachunku lokaty

Bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku lokaty

Bez opłat

3.

Wpłaty na rachunek lokaty

Bez opłat

4.

Wypłata gotówkowa z rachunku likwidowanej lokaty walutowej w BS Proszowice:

Bez opłat5.

Przekazanie środków lub odsetek z lokaty terminowej na rachunek:

 

5.1.

walutowy lub złotowy prowadzony w BS Proszowice

Bez opłat

5.2.

złotowy prowadzony w innym banku krajowym

3,50 zł

5.3.

walutowy prowadzony w innym banku krajowym

Wg stawek Rozdział II Taryfy „Przekazy w obrocie dewizowym”

6.

Likwidacja rachunku terminowego walutowego5

6,00 zł

 
V. Dodatkowe czynności związane z obsługą ROR – ów i rachunków depozytowych

 

1.1.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie dokumentu tożsamości dokonane przez Klienta Banku/ osobę nie będącą Klientem Banku i dokonanie wpisu do bazy dokumentów zastrzeżonych:

jednorazowo w dniu zgłoszenia

30 zł plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

2.

Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o zmianie lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem oraz zmiana karty wzorów podpisów.

 

10,00 zł

3.

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na ROR za wyjątkiem opłaty za prowadzenie rachunku (kwota płatna od każdego wysłanego monitu)

 

15,00 zł

+ koszty przesyłki

4.

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu (jednorazowo) za wyjątkiem rachunków Stowarzyszeń, Fundacji i osób fizycznych

1,00% min. 20,00 zł max. 100,00 zł

5.

Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę:

 

 

a)    z Bankiem BS Proszowice

Bez opłat

 

b)    z innymi bankami

0,50%, min.20,00 zł max.100,00 zł

6.

Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku:

 

 

a)    przekazywanie informacji w formie komunikatu sms

1,50 zł miesięcznie

 

b)    telefoniczne informowanie o saldzie rachunku na hasło

Bez opłat

 

 

 

 

Rozdział II.

Operacje zagraniczne

 

 

I. Skup i sprzedaż walut wymienialnych  w gotówce

 

1.

Skup walut wymienialnych:

Bez opłat

2.

Sprzedaż walut wymienialnych:

Bez opłat

 

II. Przekazy w obrocie dewizowym

 

1.

Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym1, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe:

 

 

1.1

 

Przelewy SEPA2

20,00 zł 

w tym 5,00 zł dla BPS S.A.

 

1.2.

 

Polecenia wypłaty3

(opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami „OUR”)

26,00 zł

w tym 11,00 zł dla BPS S.A

 

1.3.

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie BS.

 

(opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS S.A.)

nie mniej niż 105,00 zł

w tym100,00złł dla BPS + koszty banków trzecich

2.

Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym:

 

 

2.1.

 

Przelewy SEPA

20,00 zł

w tym 6,00 zł dla BPS S.A.

 

2.2.

Polecenia wypłaty

(niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 2.6. w przypadku opcji kosztowej „OUR”)

26,00 zł

w tym 11,00 zł dla BPS S.A

2.3.

Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS

25,00 zł

w tym 8,00 zł dla BPS S.A.

 

2.4.

Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie „ pilnym”

w EUR, USD i GBP

(opłatę  pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt .2.2,.)

 

120,00 zł

w tym 100,00 zł dla BPS S.A.

2.5.

Zmiany/korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie BS

120,00 zł  w tym 100,00 dla BPS+ koszty banków trzecich

2.6.

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty

112,00 zł

w tym 80,00 zł dla BPS S.A.

2.7.

Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym

10,00 zł

plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

 

3.

 

Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym

nie mniej niż 120,00 zł

w tym 100 zł dla BPS + koszty banków trzecich 

 

 

 

 

Rozdział III.

Rachunki bankowe osób fizycznych

 

 

I. Rachunki oszczędnościowe osób fizycznych, ROR-y  i  

lokat terminowych

 

1.

Otwarcie rachunku: ROR, płatnego na każde żądanie, lokaty terminowej 

Bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku ROR – miesięcznie

(nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym otwarto rachunek)

4,00 zł

3.

Obsługa książeczek oszczędnościowych i ROR :

 

3.1.

Wystawienie nowej w miejsce utraconej lub zniszczonej

Bez opłat

3.2.

Umorzenie utraconej książeczki

30,00 zł

3.3.

Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)

20,00 zł

4.

Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń z ROR (od każdego przelewu)

2,00 zł

5.

Potwierdzenie czeku

5,00 zł

6.

Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

20,00 zł

7.

Zmiana, odwołanie  dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

15,00 zł

8.

Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczących zablokowania środków na rachunku z tyt. zabezpieczenia umów zawartych przez posiadacza na rzecz innych podmiotów

20,00 zł

9.

Realizacja polecenia przelewu na rachunki:

 

9.1.

Prowadzone przez BS Proszowice – na rachunek innego Klienta oraz na rachunki pomocnicze tego samego Klienta

1,00 zł

 

9.2.

Prowadzone przez BS Proszowice – między rachunkami: właściciela, właściciela i współwłaściciela, właściciela i pełnomocnika

·         dotyczy rachunków: rachunek bieżący, ROR,  a’vista

  • nie dotyczy: przeksięgowań z tyt. spłat kredytów, likwidowanych lokat terminowych i przeksięgowań na rachunki pomocnicze

 

0,3%,

min.3,00 zł

 9.3

Realizacja  polecenia przelewu na rachunek prowadzony  w innym banku krajowym

 

 

a)    w systemie elixir

3,50 zł

9.4.

Polecenie przelewu dokonywane przez Internet

 

 

a)    składane w ramach rachunków prowadzonych w BS Proszowice

0,50 zł

 

b)    na rachunek prowadzony w innych bankach

1,00 zł

 

10.

-------------------------------------

 

11.

Likwidacja wkładu oszczędnościowego5

6,00 zł

12.

Za realizację „polecenia zapłaty”

1,00 zł od każdej zaksięgowanej pozycji

13.

Za odmowę „polecenia zapłaty” (brak środków)

5,00 zł od każdej odmowy

14.

Przelewy dokonywane przez posiadaczy ROR w systemie SRK SORBNET 2 (rozliczenia szybkie wysokokwotowe)

                - do kwoty 1 mln zł

 

 

            - powyżej kwoty 1 mln zł

 

 

 

50 zł

w tym 15 zł dla BPS SA

 

30 zł

w tym 10 zł dla BPS SA

15.

Zmiana karty wzorów podpisów.

10,00 zł

16.

Realizacja zleceń stałych

 opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia; nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew

2,00 zł

 

 

I.A. Podstawowy Rachunek Płatniczy

 Prowizje i opłaty dotyczące poszczególnych produktów bankowych ,nieopisane w niniejszej części pobierane są na zasadach ogólnych , zgodnie z treścią poszczególnych rozdziałów Taryfy

 

 

1.

Otwarcie rachunku

Bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku - miesięcznie

Bez opłat

3.

Realizacja polecenia przelewu na rachunki prowadzone :

 

   3.1.

W innych bankach w systenie Eliksir :

 

 

a)    realizacja 5-ciu pierwszych przelewów złożonych w placówce Banku  w miesiącu

Bez opłat

 

b)    realizacja 6-ego i kolejnych przelewów złożonych w placówce Banku  w miesiącu

3,50

 

c)     realizacja 5-ciu pierwszych przelewów złożonych przez system bankowości internetowej eBankNet

Bez opłat

 

d)    realizacja 6-ego i kolejnych przelewów złożonych przez system bankowości internetowej eBankNET

1,00 zł

  3.2.

W innych bankach w systemie SRK Sorbnet 2 :

a)    do kwoty 1 mln zł

 

b)    powyżej kwoty 1 mln zł

 

50,00 zł w tym 15,00 zł dla BPS S.A.

30,00 zł w tym 10,00 zł dla BPS S.A.

  3.3.

Realizacja zleceń stałych z rachunku złozona w placówce Banku :

a)    realizacja 5-ciu pierwszych stałych zleceń w miesiącu

b)    realizacja 6-ego i kolejnych stałych zleceń w mieciącu

      :opłata pobierana za każdorazowe przekazanie  

      środków w ramach zlecenia ,Bank nie pobiera dodatkowej  

      opłaty za przelew.

 

Bez opłat

2,00 zł

 

4.

Realizacja „polecenia zapłaty” od każdej zaksięgowanej pozycji

1,00 zł

  4.1.

Odmowa realizacji „polecenia zapłaty” od każdej odmowy

5,00 zł

5.

Karty Płatnicze ( Visa Paywave Podstawowy Rachunek Płatniczy)

 

 

a)    wydanie /wznowienie karty

Bez opłat

 

b)    opłata miesięczna za posiadanie karty

Bez opłat

5.1.

Transakce gotówkowe:

a)    wypłata gotówki w  bankomatach grupy BPS S.A.,KBS BGŻ

 

Bez opłat

 

b)    wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju

1) realizacja 5-ciu pierwszych wypłat w miesiącu

2)realizacja 6-ej i kolejnych wypłat w miesiącu

 

Bez opłat

5,00 zł

5.2.

Krajowe i trans graniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

 

Bez opłat

 

 

 

 

II. Rachunki oszczędnościowe i ROR-y  osób fizycznych w walutach wymienialnych

 

 

1.

Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie – dla każdej waluty

Bez opłat

2.

Otwarcie rachunku walutowego - ROR

Bez opłat

3.

Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie – dla każdej waluty

Bez opłat

4.

Prowadzenie rachunku walutowego – ROR – miesięcznie

(nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym otwarto rachunek)

4,00 zł

5.

Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych:

 

 

a)    prowadzony w BS Proszowice

Bez opłat

 

b)    prowadzony w innym banku

Wg stawek rozdziału II Taryfy „Przekazy w obrocie dewizowym”

6.

Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego – w walucie lub w złotych prowadzonego w danej jednostce organizacyjnej BS Proszowice

Bez opłat

7.

Realizacja przelewu na rachunek:

 

7.1.

Walutowy lub złotowy prowadzony w BS Proszowice

Bez opłat

7.2.

Złotowy w innym banku krajowym

Wg stawek rozdziału II Taryfy „Przekazy w obrocie dewizowym”

8.

Wyciąg z rachunku bankowego

Bez opłat

 

III. Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych

 

1.

Otwarcie rachunku lokaty terminowej – dla każdej waluty

Bez opłat

2.

Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego – w walucie lub w złotych  w BS Proszowice

Bez opłat

3.

Realizacja przelewu na rachunek:

 

3.1.

Walutowy lub złotowy prowadzony w BS Proszowice

Bez opłat

3.2.

złotowy prowadzony w innym banku krajowym

Wg stawek rozdziału II Taryfy „Przekazy w obrocie dewizowym”

3.3.

walutowy prowadzony w innym banku krajowym

Wg stawek „Przekazy w obrocie dewizowym”

4.

Likwidacja lokaty terminowej5

6,00 zł

 

IV. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków

 

  

Przyjęcie zgłoszenia o utracie dokumentu tożsamości dokonane przez Klienta Banku/osobę nie będącą Klientem Banku i dokonanie wpisu do bazy dokumentów zastrzeżonych:

jednorazowo w dniu zgłoszenia

30 zł plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

 

Rozdział IV.

Kredyty i gwarancje bankowe

 

 

I. Kredyty i gwarancje bankowe

 

1.

Prowizje od udzielonych kredytów:

 

1.1.

W rachunku kredytowym i bieżącym:

a)   na działalność gospodarczą i rolniczą

b)    inwestycyjnego    

c)     dla jednostek samorządu terytorialnego

 

2,00%*

3,00%*

prowizja negocjowana*

 

 

 

1.2.

Prowizja  przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu inwestycyjnego z dopłatami „ARiMR”

(kredyty udzielane do 31.12.2014r)

1,00%

1.3.

Prowizja za administrowanie kredytem z dopłatami ARiMR do oprocentowania:

- kwartalnie

(kredyty udzielane do 31.12.2014r)

0,25% (od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału kalendarzowego płatna w terminie spłaty raty odsetkowej lub kapitałowej)

1.3.1

Prowizja za administrowanie kredytem” Super kredyt obrotowy dla Rolnika” miesięcznie

0,60% (od aktualnego salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca płatna w terminie rat odsetkowych)

1.4.

Prowizja od kredytow preferencyjnych z dopłatą ARiMR

(udzielane od 01.01.2015r. do 07.07.2017r.)

1,85%

1.4.1.

Prowizja od kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR

(udzielane po 07.07.2017r.

2,00%*

1.5.

Prowizja od kredytów dla rolników na zakup środków do produkcji  rolnej

2,00%*

 

1.5.1.

Prowizja od kredytów dla rolników „Super kredyt obrotowy dla Rolnika”

1,00%

1.5.2.

Prowizja od kredytu obrotowego pn.: „Kredyt dla poszkodowanych przez burze (ulewne deszcze)” (udzielany od 30.05.2019r. do 31.08.2019r.)

1,90 %

1.6.

Prowizja od kedytów pomostowych z dopłatami ze środków Unii Europejskiej

1,50%*

1.7.

Prowizja od kredytów mieszkaniowych

1,50%*

 2.

Prowizje od Kredytów udzielonych zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim:

 

2.1.

Prowizja od udzielonych kredytów:

 

 

Kredyty gotówkowe konsumenckie

a)    do 1 roku                                

b)    powyżej 1 roku do 8 lat              

 

  3,00%*

             3,50%*

 

Kredyty odnawialne w ROR

2,00%

 

Kredyty okazjonalne

- Senior

- Na Zakup Opału

- Tani kredyt

- Dobry kredyt 

- Kredyt na przedłużenie lata

- Kredyt na prezent świąteczny

- Kredyt świąteczny

 

3,50%

4,00%

4,00%

5,90%

4,90%

4,00%

0,00%

 

Uniwersalny kredyt hipoteczny z terminem spłaty do 15 lat

2,00%*

2.2.

Kredyty restrukturyzacyjne

1,00%*

3.

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego( za przyznanie kredytu):

 

 

Kredyty pomostowe z dopłatami ze środków Unii Europejskiej

200,00 zł

 

Kredyty udzielane dla rolników na zakup środków do produkcji  rolnej

25,00 zł

 

Kredyty pozostałe (w rachunku bieżącym, inwestycyjne, obrotowe, mieszkaniowe, konsumenckie w tym w ROR, okazjonalne,hipoteczne, restrukturyzacyjne):

a)    powyżej                       1.000,00 zł do 5.000,00 zł

b)    powyżej                       5.000,00 zł do 30.000,00 zł

c)     powyżej                       30.000,00 zł do 50.000,00 zł

d)    powyżej                       50.000,00 zł do 100.000,00 zł

e)    powyżej                       100.000,00 zł do 200.000,00 zł

f)      powyżej                         200.000,00 zł

 

 

 

10,00 zł

30,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

150,00 zł

200,00 zł

3.1.

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego od „Super kredyt obrotowy dla Rolnika”

35,00 zł

4.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty prolongowanej)

1,00%,*

min. 20,00 zł

5.

Przekwalifikowanie kredytu obrotowego na kredyt konsumencki

1,00%,

min. 20,00 zł

6.

Zmiana innych postanowień umowy kredytu sporządzona na wniosek Kredytobiorcy (za aneks)

50,00 zł

7.

Sporządzenie i wysłanie upomnienia/wezwania do zapłaty odsetek lub kredytu (kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie, za wyjątkiem kredytów konsumenckich)

15,00 zł +koszt przesyłki

8.

Wystąpienie do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności

50,00 zł

9.

Za zmianę formy zabezpieczenia kredytu

50,00 zł

10.

Wydanie odpisu umowy o kredyt

10,00 zł plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

11.

Czynności związane z obsługą kredytów:

a)    wydanie opinii bankowej na wniosek kredytobiorcy

 

 

 

 

b)    wydanie zaświadczenia z informacją o posiadanych kredytach na wniosek kredytobiorcy

 

 

c)     wydanie opinii o posiadanej zdolności kredytowej na wniosek klienta

 

50,00 zł

plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

 

30,00 zł

plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

50,00 zł

plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

12.

Wystawienie zaświadczenia o wykreśleniu z hipoteki, wykreślenie z rejestru zastawów, zgoda na bez ciężarowe odłączenie działki z KW

20,00 zł

13.

Wykonanie w zastępstwie klienta przez Bank czynności związanych z ustanowieniem rejestrowego zastawu sądowego

30,00 zł

plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

14.

Za wydanie promesy kredytowej (za wyjątkiem kredytów z dopłatami z ARiMR)

0,2%

min. 50,00 zł

15.

Wystawienie gwarancji

4,00% *

 

16.

Przejęcie długu / przekazanie długu

1,00%*

min. 50,00 zł

17.

Opłata za inspekcję u klienta w ramach monitoringu lub przed wypłatą transz kredytu.

Uwaga: pierwsza inspekcja w ramach transakcji kredytu płatna 0,00 zł.

Dot.: kredytów udzielanych od 02.11.2017r.

100,00 zł

 

Rozdział V.

Karty płatnicze

 

 

I. Karta płatnicza VISA (Classic, payWave, naklejka zbliżeniowa,    

    Euro)

 

1.

Wydanie nowej karty Visa

Bez opłat

 

2.

Wznowienie karty Visa

(opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty wznowionej

10,00 zł

 

 

 

3.

Wydanie duplikatu karty Visa

(opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie karty)

10,00 zł

 

 

3a.

Wydanie karty Visa w miejsce karty zastrzeżonej

Bez opłat

4.

Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa  – od każdej karty Visa wydanej do rachunku

 

3,00 zł

 

 

5.

Zmiana numeru PIN (opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany)

 

10,00 zł

 

 

6.

Rozpatrzenie reklamacji

Bez opłat

7.

Zastrzeżenie karty

Bez opłat

8.

Wypłata gotówki w bankomatach grupy BPS S.A., KBS, BGŻ S.A

Bez opłat

9.

Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

Bez opłat

10.

Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju

5,00 zł

 

11.

Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowej( wypłata gotówki za granicą). 

2%,

 min. 15,00 zł

12.

Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju

Bez opłat

13.

Płatność kartą w punktach usługowo-handlowych za granicą

Bez opłat

14.

Sprawdzenie wysokości limitu autoryzacyjnego  i salda w bankomacie

Bez opłat

15.

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia)

5,00 zł

16.

Za zmianę wysokości miesięcznego limitu autoryzacyjnego

5,00 zł

17.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika

5,00 zł

18.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 4 w tym karty Paywave Podstawowy Rachunek Płatniczy

1.000,00 zł

19.

Usługa Cashback  (usługa polegająca na wypłacie gotówki przy płaceniu za zakupy kartami)

2,00 zł

 

II. Karta płatnicza VISA BUSINESS

 

1.

Wydanie nowej karty Visa Business, Visa Business Euro

15,00 zł

2.

Wznowienie karty Visa Business, Visa Business Euro

(opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty wznowionej)

30,00 zł

3.

Wydanie duplikatu karty Visa Business, Visa Business Euro

(opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie karty)

30,00 zł

3a.

Wydanie karty Visa Business,Visa Business Euro  w miejsce karty zastrzeżonej

15,00 zł

4.

Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Business, Visa Business Euro – od każdej karty Visa Business, Visa Business Euro wydanej do rachunku

5,00 zł

5.

Zmiana numeru PIN do kart w bankomatach sieci BPS S.A.

(opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany)

20,00 zł

6.

Rozpatrzenie reklamacji

Bez opłat

7.

Zastrzeżenie karty

Bez opłat

8.

Wypłata gotówki w bankomatach  grupy BPS S.A., KBS, BGŻ S.A.

Bez opłat

9.

Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju

 

1 %

min.10,00 zł

10.

Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowej (wypłata gotówki za granicą )

2%,

 min. 30,00 zł

11.

Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowej.

Bez opłat

12.

Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju

Bez opłat

13.

Płatność kartą w punktach usługowo-handlowych za granicą

Bez opłat

14.

Sprawdzenie wysokości limitu autoryzacyjnego w bankomacie

Bez opłat

15.

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany

(opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia)

10,00 zł

16.

Za zmianę wysokości miesięcznego limitu autoryzacyjnego

10,00 zł

17.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika

10,00 zł

18.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 4

1.000,00 zł

19.

Usługa Cashback  (usługa polegająca na wypłacie gotówki przy płaceniu za zakupy kartami)

2,00 zł

.

Rozdział VI.

Inne usługi

 

 

I.Inne usługi

 

1.

Za depozyt kluczy

0,00 zł

2.

Wydanie kserokopii dokumentu archiwalnego

20,00 zł plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

3.

Wydanie zaświadczenia o posiadanych rachunkach i obrotach na tych rachunkach - dot. rachunków bieżących i oszczędnościowych

30,00 zł plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

4.

Sporządzenie odpisu :

a)    obrotów na rachunku bankowym

 

 

 

b)    wyciągu z rachunku bankowego

 

 

 

c)     jednego dokumentu do wyciągu

 

10,00 zł

plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

10,00 zł

plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

  5,00 zł

plus podatek VAT wynikający z odrębnych przepisów

 

5.

Opłata za udzielenie informacji :

a)    osobie poszukującej własny rachunek

b)    osobie , która uzyskała tytuł prawny do spadku po Posiadaczu rachunku

 

20,00 zł

 

20,00 zł

 

II. Czynności kasowe w złotych

 

1.

Wpłaty gotówkowe na rachunki:

 

 

a)    prowadzone w innych bankach krajowych

(w tym telefony)

0,5%,

min.3,00 zł

 

b)    prowadzone w BS, dokonywane przez indywidualnych klientów nie będących właścicielami i pełnomocnikami tych rachunków

0,5%

min.3,00 zł

 

c)     Caritas, Parafii, PKZP przy jednostkach samorządowych, Związków Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Ochotniczych Straży Pożarnych

 

1,00 zł

 

 

d)    jednostek samorządu terytorialnego ( wpłaty własne )

pozostałe wpłaty wg zapisów pkt.2,3,4

Wpłaty gotówkowe na rachunki Gmin ;Racławice,Koniusza,Pałecznica,Skalbmierz i Igołomia-Wawrzeńczyce za wyjątkiem zapisu pkt.2

0,00 zł

 

 

 

0,00 zł

 

e)    Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych

0,00 zł

 

f)      Energia – z kodem kreskowym

             – bez kodu kreskowego

1,50 zł

0,50% min. 3,00 zł

 

g)    RTV

1,50 zł

 

2.

Wpłaty gotówkowe na rachunki Gmin za odbiór odpadów

 

 

a)    bez kodu kreskowego (dot. Gmin: Koniusza, Igołomia-Wawrzeńczyce i Pałecznica)

b)    z kodem kreskowym (dot. Gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce i Pałecznica)

 

c)      na rzecz Gmin: Skalbmierz i Racławice

d)    na rzecz Gminy Proszowice

1,50 zł


1,00 zł

 
             0,00 zł

            1,00 zł

3.

Wpłaty gotówkowe na rachunki Gminy Proszowice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu wpłat :

podatków lokalnych (tj. rolnego, leśnego, od nieruchomości,                  od środków transportowych i innych wpłat ( m.in. od użytkowania wieczystego) dokonywanych przez indywidualnych klientów

1,00 zł

4.

Wpłaty gotówkowe na rachunki Powiatu Proszowickiego i jego jednostek organizacyjnych dokonywane przez indywidualnych klientów

 

1,00 zł

5.

Wypłaty gotówkowe z rachunku – zlecenia do wypłaty

(od każdego zlecenia)

0,50%

min. 5,00 zł

 

6.

Wpłaty gotówkowe na rachunek Wodociągów Proszowickich sp. z o.o za pobór wody dokonywane przez indywidualnych klientów

1,00 zł

 

Rozdział VII.

Obsługa banku internetowego eBankNet

 

   1.

Abonament miesięczny za korzystanie z systemu internetowego

4,00 zł

2.

Udostępnienie usługi eBankNet

Bez opłat

3.

Polecenie przelewu

 

 

a)    składane w ramach rachunków prowadzonych w BS Proszowice

0,50 zł

 

b)    do innych banków krajowych

1,00 zł

4.

Odpłatność za listę haseł:

 

 

a)    za pierwszą listę haseł

5,00 zł

 

b)    za każdą następną listę haseł

4,00 zł

5.

Odpłatność za udostępnienie LOGINÓW

10,00 zł

6.

Opłata za zmianę w karcie uprawnień

5,00 zł

7.

Opłata za zablokowanie/odblokowanie dostępu.

5,00 zł

8.

Opłata za hasło przekazane SMS

0,10 zł

9.

Opłata za powiadomienie przekazywane SMS

0,20 zł

10.

Realizacja przekazów  w obrocie dewizowym:

Wg stawek z Rozdziału II Taryfy

 ”Przekazy w obrocie dewizowym”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe zasady pobierania prowizji i opłat bankowych:

1. W uzasadnionych sytuacjach o ile jest to racjonalnie i gospodarczo uzasadnione, Zarząd Banku może wyrazić zgodę  na:

*a) obniżenie prowizji od udzielonych kredytów lub gwarancji w kwotach powyżej 70 000,00 zł.

b) odstąpienie od pobierania, bądź obniżene prowizji i opłat od wszystkich innych czynności nie wymienionych w punkcie a.

2. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd BS może ustalić opłatę według skalkulowanych lub rzeczywistych kosztów.

3. Nie wprowadza się preferencji przy pobieraniu prowizji i opłat od osób powiązanych organizacyjnie.

1Przekaz w obrocie dewizowym:

Jest to transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty , polecenie przelewu w walucie obcej i przelew SEPA.

2Przelew  SEPA:

Polecenie przelewu SEPA jest to  usługa inicjowana przez  Płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego Płatnika na rachunek płatniczy Odbiorcy jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w  euro (SEPA), spełniająca następujące warunki:

1)      waluta transakcji EUR;

2)      zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN,

3)      koszty „SHA”- koszty dzielone odpowiednio pomiędzy zleceniodawcę i beneficjenta;

4)      tryb realizacji standardowy;

5)      nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;

6)      Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta  przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT ( SEPA Credit Transfer ).Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl).

3Polecenie  wypłaty:

Polecenie wypłaty – usługa inicjowana przez Płatnika polegającą na umożliwieniu przekazania środków na rachunek prowadzony za granicą, z wyłączeniem polecenia przelewu SEPA,

4 Awaryjna wyplata gotówki za granicą po utracie karty

W przypadku uszkodzenia, zgubienia lub kradzieży karty za granicą, posiadacz karty może dokonać awaryjnej wypłaty gotówki lub zamówić kartę zastępczą. W tym celu posiadacz karty winien skontaktować się z najbliższym dowolnym bankiem obsługującym karty VISA, który może zrealizować ww. usługę.

Użytkownik karty zobowiązany jest zgłosić jej utratę za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem + 48  828 828 828. Nr Infolinii Banku BPS S.A. +48 86 215 50 50.

5Likwidacja lokaty terminowej

W przypadku kiedy dopisane odsetki do lokaty terminowej są mniejsze niż opłata za likwidację lokaty, opłatę tą pobiera się do wysokości dopisanych odsetek.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Proszowicach wchodzi  w życiez dniem   27.11.2019 r.

                                                                                             
Zarząd Banku Spółdzielczego